Tin tức kỹ thuật trồng lạc

Quy trình kỹ thuật trồng lạc đen
Fri, 09 / 2016 9:25 am
Hướng dẫn các bước của quy trình kỹ thuật trồng lạc đen: làm đất, thời vụ gieo, phân bón, kích thước luống [...]