Tin tức kỹ thuật trồng điều

Kỹ thuật xử lý rụng lá điều
Sun, 08 / 2016 1:37 pm
Để cây ra nhiều hoa và đậu trái đồng lọt chúng ta cần xử lý rụng lá điều. Khi lá bắt đầu rụng sinh l[...]